• Zaslání exkluzivních papírových letenek ZDARMA.
 • Maximální důraz na kvalitní a bezpečné provedení celého letu.
 • Nejširší nabídka startů z východních Čech a Českého ráje.
 • Cena letenky zahrnuje též malé občerstvení, foto a GPS záznam letu.
 • Každý let je zakončen přípitkem a povýšením mezi balónovou šlechtu.
 • Stále volná místa v koši. U nás nečekáte na svůj let měsíce či roky.
 • Řekněte si své ANO při svatebním letu v našem balónovém koši.
 • Privátní VIP lety pro 2 - 8 pasažérů, k tomu 1x dítě do 145 cm zdarma.
 • Reference zákazníků a jejich hodnocení letů naleznete zde.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PDF

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, vycházející ze zákona č. 80/2012 Sb. a zákona č. 49/1997 Sb., upravují vztah mezi kupujícím či držitelem (v obou případech dále jen zákazník) palubního lístku (dále jen letenka) a provozovatelem vyhlídkových letů horkovzdušným balónem, společností První hradecká vzduchoplavební s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 26467 a se sídlem Zamenhofova 1071, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28772059 (dále jen provozovatel) a jsou nedílnou součástí letenky.
 2. Objednáním, zakoupením či uplatněním letenky souhlasí zákazník s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a dále v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. i s uchováním jím poskytnutých osobních údajů (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, hmotnost), které budou provozovatelem využity pouze za účelem evidence, zaslání letenek či pro potřeby vlastního letu.
 3. Vyhlídkový let horkovzdušným balónem (dále jen let) je možné uskutečnit pouze s platnou letenkou (jejíž platnost je jeden rok od data vystavení), označenou sériovým číslem, desetimístným rezervačním kódem a datem expirace. Další části letenky nemusí být vyplněny, respektive není rozhodující, jaké údaje jsou v nich zapsány.
 4. Letenka je v rámci stejného typu letu (Vyhlídkový let, Vyhlídkový let - dítě do 145 cm, Privátní let, Vyhlídkový let "divoká karta" atd.) přenosná a opravňuje držitele s hmotností do 110 kg k účasti na letu v délce trvání, z odletového místa a v termínu definovaném typem letenky a nabídkou letů provozovatele. Dále zahrnuje úrazové pojištění, pojištění zavazadel, tradiční předání certifikátu vzduchoplavce a přesun doprovodným vozidlem zpět do místa odletu.
 5. Držitel letenky s hmotností vyšší než 110 kg je povinen uhradit poplatek 500 Kč za každých (i započatých) 10 kg nad uvedený limit. V případě pochybností je provozovatel oprávněn údaj o hmotnosti držitele letenky na místě ověřit.
 6. Před konkrétním letem (aktuální nabídka termínů a míst odletů je uvedena na stránkách www.balony-hradec.cz/rezervace.php a je průběžně doplňována), je třeba provést jeho rezervaci pomocí elektronického formuláře na výše uvedených stránkách). V průběhu rezervace zákazník zadává sériové číslo a rezervační kód letenky (lze rezervovat i více letenek najednou) a dále své kontaktní údaje (jméno, číslo mobilního telefonu a e-mail). Provedená rezervace je mu pak zpětně potvrzena e-mailem.
 7. Platnou rezervaci lze změnit nebo zrušit přímo ze stránek www.balony-hradec.cz (vždy je nutné znát sériové číslo a rezervační kód rušené letenky), a to nejpozději tři dny před plánovaným datem letu. Pozdější než výše uvedený termín změny či zrušení rezervace není možný.
 8. Přesné místo a čas srazu je zákazníkovi oznámeno dva dny před termínem letu prostřednictvím e-mailu.
 9. Mladiství do 18 let se mohou letu zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, do 15 let věku je pak nutný doprovod dospělé osoby, která za dítě v průběhu celé akce odpovídá. Z bezpečnostních důvodů jsou z letu vyloučeny těhotné ženy, děti do výšky 120 cm a osoby, které nemohou po celou dobu letu stát.
 10. Všeobecné informace k letu včetně popisu jeho průběhu, meteorologických omezení a doporučeného vybavení pasažérů jsou uvedeny na stránkách www.balony-hradec.cz.
 11. Provozovatel je v souladu se zákony o civilním letectví oprávněn provádět před letem bezpečnostní prohlídku pasažérů. Důvodem je vyloučení možnosti přepravy nebezpečných předmětů.
 12. Provozovatel může odmítnout zákazníkovi nástup do balónu v případě, existuje-li u něho podezření na požití omamných látek či většího množství alkoholu nebo prokáže-li se na místě jeho vyšší hmotnost, než kterou uvedl v rezervaci. V takovém případě zaplacená letenka pozbývá platnosti, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu.
 13. Za osobní věci pasažérů (kamery, fotoaparáty, dalekohledy, brýle, tašky atd.) nenese v průběhu celé akce provozovatel v žádném případě odpovědnost.
 14. Filmování, fotografování a provádění dalších záznamů z letu je povoleno pouze pro vlastní potřebu.
 15. Při přípravě na start, při startu samotném, během letu a před přistáním je zákazník povinen dbát pokynů pilota nebo pomocného personálu provozovatele. Během kompletace balónu před letem i při jeho balení po přistání se předpokládá aktivní spoluúčast pasažérů.
 16. Provozovatel je oprávněn s odpovídajícím předstihem zrušit let z důvodu jeho nedostatečné obsazenosti (při rezervaci méně než 7 osob), poruchy technického vybavení nebo předpovědi nepříznivého počasí. V případě nevyhovujících povětrnostních podmínek v místě startu je provozovatel oprávněn toto místo změnit či let odvolat, a to i bezprostředně před jeho zahájením. Dále je provozovatel oprávněn zkrátit dobu trvání letu, pokud je k tomu z technických, meteorologických či provozních důvodů (po vletu do prostorů CTR, TMA, P, TRA, TSA atd.) donucen.
 17. V případě nedostatečné nosnosti balónu (např. vlivem vyšších venkovních teplot) je provozovatel oprávněn snížit počet nabízených míst v letu či dle vlastní volby zrušit takový počet rezervací, aby bylo možné za dané situace let uskutečnit.
 18. Při zrušení letu či platné rezervace z důvodů uvedených v bodech 16. a 17. neodpovídá provozovatel za případnou škodu, ušlý zisk či další náklady, které tím na straně zákazníka vznikly. Pouze v případě zkrácení již zahájeného letu na méně než 40 minut má zákazník právo na jeho opakování.
 19. V konkrétních případech je provozovatel oprávněn využít pro realizaci letu partnerského provozovatele balónových letů, který splňuje stejné právní předpoklady zákonů o civilním letectví a který tím přejímá i veškerá ručení daná těmito zákony.
 20. Všechny škody a zranění vzniklá v důsledku letu musí být neprodleně oznámeny pilotovi nebo provozovateli, který o nich sepíše zápis. V opačném případě nebude brán na tyto události zřetel.
 21. Žádný typ již vystavené letenky nelze stornovat ani refundovat. V případě požadavku na změnu typu letenky je nutné kontaktovat provozovatele.
 22. Před uplynutím platnosti letenky může zákazník požádat o její prodloužení. Prodloužení platnosti letenky o 12 měsíců je zpoplatněno částkou 500 Kč, přičemž nová platnost se počítá ode dne jejího prodloužení. Prodloužit nelze letenku expirovanou či letenku s aktuálně provedenou rezervací. Na prodloužení letenky zdarma má nárok každý zákazník, kterému byl za posledních 12 měsíců ze strany provozovatele z jakéhokoliv důvodu alespoň 3x zrušen či přesunut jím rezervovaný let.
 23. V případě nevyzvednutí letenek objednaných na dobírku je zákazník povinen uhradit náklady za poštovné, balné a znehodnocené letenky.
 24. Pokud je některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neúčinné, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena.