• Zaslání exkluzivních papírových letenek ZDARMA.
  • Maximální důraz na kvalitní a bezpečné provedení celého letu.
  • Nejširší nabídka startů z východních Čech a Českého ráje.
  • Cena letenky zahrnuje též malé občerstvení, foto a GPS záznam letu.
  • Každý let je zakončen přípitkem a povýšením mezi balónovou šlechtu.
  • Stále volná místa v koši. U nás nečekáte na svůj let měsíce či roky.
  • Řekněte si své ANO při svatebním letu v našem balónovém koši.
  • Privátní VIP lety pro 2 - 8 pasažérů, k tomu 1x dítě do 145 cm zdarma.
  • Reference zákazníků a jejich hodnocení letů naleznete zde.

Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníka (gdpr)

1. Kupující či držitel (v obou případech dále jen zákazník) palubního lístku je srozuměn s tím, že provozovatel vyhlídkových letů horkovzdušným balónem (dále jen let), společnost První hradecká vzduchoplavební s.r.o. (dále jen provozovatel) je oprávněn pro účely splnění letu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo a hmotnost. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

2. Pro účely splnění letu mohou být informace uvedené v čl. 1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též partnerským provozovatelům balónových letů.

3. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je provozovatel oprávněn zasílat formou SMS, MMS, e-mailem, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese provozovatele nebo e-mailem zaslaným na e-mail admin@balony-hradec.cz. V tomto případě nebude provozovatel zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje pro účely přímého marketingu.

4. Zákazník souhlasí s tím, že provozovatel bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během letu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních či dárkových materiálů provozovatele, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.

5. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
a) Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným provozovateli, a to buď na adresu provozovatele nebo e-mailem zaslaným na e-mail: admin@balony-hradec.cz.
b) Požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může poža-dovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
c) Požadovat, aby provozovatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) provozovatel již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody provozovatele převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
d) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
e) Získat od provozovatele kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je provozovatel povinen mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
f) Získat své osobní údaje, které provozovatel zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá provozovatel osobní údaje zákazníka jinému správci.